CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Loại văn bản
Lĩnh vực
Lọc VB
Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
127/2016/NĐ-CP Nghị định 127/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018 Hệ thống Văn bản - Ký hiệu văn bản : 127/2016/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định 127/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : Chính phủ
- Ngày ban hành : 17/12/2016
- Loại VB : Nghị định
- Lĩnh vực : Hệ thống Văn bản
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
143/2016/NĐ-CP Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống Văn bản - Ký hiệu văn bản : 143/2016/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : Chính phủ
- Ngày ban hành : 29/12/2016
- Loại VB : Nghị định
- Lĩnh vực : Hệ thống Văn bản
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
156/2016/NĐ-CP Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Hệ thống Văn bản - Ký hiệu văn bản : 156/2016/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : Chính phủ
- Ngày ban hành : 29/12/2016
- Loại VB : Nghị định
- Lĩnh vực : Hệ thống Văn bản
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
157/2016/NĐ-CP Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh. Hệ thống Văn bản - Ký hiệu văn bản : 157/2016/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : Chính phủ
- Ngày ban hành : 26/12/2016
- Loại VB : Nghị định
- Lĩnh vực : Hệ thống Văn bản
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
160/2016/NĐ-CP Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển. Hệ thống Văn bản - Ký hiệu văn bản : 160/2016/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : Chính phủ
- Ngày ban hành : 19/12/2016
- Loại VB : Nghị định
- Lĩnh vực : Hệ thống Văn bản
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
161/2016/NĐ-CP Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Hệ thống Văn bản - Ký hiệu văn bản : 161/2016/NĐ-CP
- Trích yếu : Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : Chính phủ
- Ngày ban hành : 19/12/2016
- Loại VB : Nghị định
- Lĩnh vực : Hệ thống Văn bản
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
52/2016/QĐ-TTg Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở Hệ thống Văn bản - Ký hiệu văn bản : 52/2016/QĐ-TTg
- Trích yếu : Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
- Người ký : Vũ Đức Đam
- Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ
- Ngày ban hành : 19/12/2016
- Loại VB : Quyết định
- Lĩnh vực : Hệ thống Văn bản
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
53/2016/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Hệ thống Văn bản - Ký hiệu văn bản : 53/2016/QĐ-TTg
- Trích yếu : Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ
- Ngày ban hành : 19/12/2016
- Loại VB : Quyết định
- Lĩnh vực : Hệ thống Văn bản
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
53/2016/QĐ-TTg Quyết định số 53/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Hệ thống Văn bản - Ký hiệu văn bản : 53/2016/QĐ-TTg
- Trích yếu : Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ
- Ngày ban hành : 01/02/2017
- Loại VB : k
- Lĩnh vực : Hệ thống Văn bản
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm