CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  22/10/2021     |  Lượt xem 62   

45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn ĐảngDi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trên nhiều phương diện, nó vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Qua 45 năm thực hiện Di chúc cách mạng Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn: Thứ nhất, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chuẩn bị điều kiện tiến lên chủ nghĩa xã hội; Thứ hai, từng bước thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đem lại phồn vinh cho đất nước hạnh phúc của nhân dân; Thứ ba, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, kiên định sự lãnh đạo của Đảng- nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Thứ tư, phát huy tinh thần quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao vị thế đất nước trong hội nhập quốc tế.

Trong Di chúc, Bác căn dặn ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn thành thắng lợi,"việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng". Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng ta xác định: đổi mới chỉnh đốn Đảng đã trở thành quy luật phát triển của Đảng trong mọi điều kiện, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền. Chỉnh đốn Đảng không phải là biện pháp tình thế mà là nhiệm vụ tất yếu thường xuyên để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, là sự vận động của bản thân Đảng trong quá trình phát triển của cách mạng. Khi cách mạng khó khăn chỉnh đốn Đảng để xây dựng thái độ bình tĩnh, sáng suốt, kiên định lập trường, không để rơi vào tình trạng dao động bi quan; khi cách mạng trên đà thắng lợi chỉnh đốn Đảng để ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo chủ quan, tự mãn, lạc quan tếu; khi Đảng cầm quyền, đảng viên rất dễ đánh mất mình, ngày hôm nay vĩ đại không nhất định hôm nay vẫn được mọi người yêu mến nếu họ không trong sáng, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, lại cần coi trọng chỉnh đốn Đảng. Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như: Nghị quyết Hội nghị TW5 (khóa VI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng đảm bảo thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng; Nghị quyết Hội nghị TW3(khóa VII) "Về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng". Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ Khóa VII; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng nêu và nhấn mạnh bốn nguy cơ: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan liêu, nguy cơ "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; nghị quyết Hội nghị TW3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết Hội nghị TW6(lần 2) khóa VIII về "Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã đề ra chín giải pháp về xây dựng Đảng; Bộ chính trị khóa X đã chỉ đạo cuộc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà đầu tiên là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thực hiện Di chúc của Bác và các chủ trương nghị quyết nói trên, việc đổi mới chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên; phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới và ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trưởng thành về mọi mặt.

Những thành tựu đạt được sau 45 năm thực hiện Di chúc của Bác, đặc biệt sau gần 30 năm đổi mới là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước bước đầu thực hiện thành công công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển, bộ mặt của đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi, sức mạnh về mọi mặt được tăng cường, độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế dộ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị trí và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Thành tựu to lớn đó là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định. Nhờ đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội được giữ vững. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 45 năm thực hiện Di chúc của Bác đã trở thành quy luật phát triển của Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền đã được Đảng ta kiên định.

Thứ nhất: Xác định "vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng" nhằm khẳng định tầm quan trọng của xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết TW5 (khóa VI): Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VI của Đảng.

Nghị quyết TW6 (lần 2) khóa VIII: "Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay". Hội nghị cũng đi tới một quyết định đặc biệt quan trọng: phải tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng.

Nghị quyết TW4 (khóa XI) "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Thứ hai: Xác định "ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống" là nội dung trọng tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết TW6 lần 2, khóa VIII đã đề ra sáu giải pháp để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và sáu giải pháp để khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống.

Nghị quyết TW4 (khóa VIII) chỉ rõ ba vấn đề cấp bách cần tập trung giải quyết, trong đó chỉ rõ vấn đề cấp bách hàng đầu cần tập trung giải quyết đó là:

"Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng".

Thứ 3: Xác định "Tự phê bình và phê bình" là giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết TW6 lần 2 khóa VIII đã khẳng định, tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén là quy luật phát triển của Đảng".

Nghị quyết TW4 (khóa XI) đề ra ba nhóm giải pháp, trong đó nhóm giải pháp tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Thứ tư: xây dựng chỉnh đốn Đảng phải đi đôi với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là một giải pháp quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng .

Nghị quyết TW6 (lần 2) khóa VIII đã có một quyết định đặc biệt quan trọng: phải tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng và sau đó tiến hành nền nếp thường xuyên.

Nghị quyết TW7 (khóa XI) đã đề ra nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; trong năm giải pháp đề ra thì giải pháp "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả". Đó là hai công việc phải kết hợp thực hiện, không tách rời, không làm riêng.

Thứ năm: xây dựng chỉnh đốn Đảng cần có sự tham gia tích cực của Mặt trận. Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đây là một phương thức để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết TW6 (lần 2) khóa VIII chỉ rõ: cuộc vận động chỉnh đốn Đảng này không thể đạt được hiệu quả thiết thực nếu không có sự tham gia tích cực của nhân dân. Nhân dân tham gia tích cực vào cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh bằng các phương thức chủ yếu: tham gia xây dựng Đảng, trước hết là tham gia xây dựng đường lối, chính sách của Đảng; nhân dân trực tiếp góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên; nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, trực tiếp và qua các cơ quan đại diện của mình; qua hoạt động thực tiễn, nhân dân phát hiện những vấn đề thực tiễn bức xúc, đề xuất với Đảng, giúp Đảng không ngừng hoàn thiện nội dung và phương thức lãnh đạo của mình.

Nghị quyết TW7( khóa XI) cũng đã chỉ rõ: "Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng, đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, có cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Quyết định số 217- QĐ/TW và Quyết định số 218- QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Vơi niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, toàn Đảng và dân tộc tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của Đảng, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Di chúc thiêng liêng của Người suốt 45 năm qua đã trở thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi đảng viên càng phải nghiên cứu để quán triệt sâu sắc hơn nữa những tư tưởng của Người về xây dựng Đảng mà Người đã viết trong Di chúc. Trong những năm qua, Đảng bộ trường Chính trị Nguyễn Văn Linh luôn quán triệt sâu sắc Di chúc của Người, thực hiện nghiêm cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy giao phó. Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, mỗi cán bộ, giảng viên của Nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa Di chúc của Người, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng để gắn với từng bài giảng, từng chức trách và nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trường thật sự trong sạch, vững mạnh.

GVC: Vũ Văn Hậu

Trưởng phòng NCKH- TT- TL

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46393